Smuiger met histories in het vierkant met gestreepte lofrand in het pand Aan ‘t Glop te Zaandam

 

Offener Kamin mit biblischen Darstellungen
im Quadrat mit gestreiftem Laubrand in der Wohnung Aan ‘t Glop in Zaandam

 

Voor de bijbelse voorstellingen op tegels zijn in de meeste gevallen prenten als voorbeeld gebruikt. Geen prentenbijbel is zo belangrijk geweest als de kleine prentenbijbel van Pieter H. Schut. De voorstellingen zijn genummerd.

 

Für biblische Szenen auf Fliesen wurden meist grafische Vorlagen benutzt. Keine Bilderbibel war so wichtig, wie die kleine Bilderbibel des Pieter H. Schut. Die Kupferstiche sind nummeriert.

 

Nieuwe Testament / Neues Testament

 

01

De evangelist Matteüs

 

Der Evangelist Matthäus

02

De evangelist Marcus

 

Der Evangelist Markus

03

De evangelist Lucas

 

Der Evangelist Lukas

04

De evangelist Johannes

 

Der Evangelist Johannes

05

Luc.1:11 Aankondiging van de geboorte van Johannes

Ankündigung der Geburt von Johannes

 

06

Luc. 1:28-31 Aankondiging van de geboorte van Jezus

 

Ankündung der Geburt Jesu an Maria

08

Luc. 2:8-11 De verkondiging aan de herders

 

Die Verkündigung an die Hirten

09

Luc. 2:16 De aanbidding van de herders

 

Die Anbetung der Hirten

10

Luc. 2:21 De besnijdenis van Jezus

 

Die Beschneidung Jesu

11

Mat. 2:7, 8 De wijzen van het oosten bij Herodes

 

Die Weisen aus dem Osten bei Herodes

12

Mat. 2:11 De aanbidding van de wijzen

Die Anbetung der Weisen aus dem Osten

 

13

Mat. 2:14 De vlucht naar Egypte

Die Flucht nach Ägypten

 

15

Luc. 2:26-32 De voorstelling in de tempel - Simeon

 

Die Darstellung im Tempel – mit Simeon

16

Luc. 2:46 De 12-jarige Jezus in de tempel

Der 12-jährigr Jesus im Tempel

 

18

Mat. 3:16 De doop van Jezus in de Jordaan

Die Taufe Jesu im Jordan

 

19

Mat. 4:8-10 De verzoeking op de berg – de duivel aanbidden

Die Versuchung auf dem Berg

 

20

Mat. 4:19 De roeping van de discipelen Simon en Andreas

 

Die Berufung der Apostel Simon und Andeas

21

Joh. 2:1-7 De bruiloft te Kan

Die Hochzeit zu Kana

 

23

Mat. 8:30 De twee bezetenen van Gadara genezen

Die beiden Besessenen von Gadara geheilt

 

26

Mat. 12:12-14 De genezing van de verschrompelde hand

Die Heilung der verdörrten Hand

 

27

Mat. 13:2 Jezus predikend vanaf een schip

Jesus predigt von einem Schiff

 

30

Marc. 6:27  De onthoofding van Johannes de Dooper

Die Enthauptung von Johannes dem Täufer

 

32

Mat. 14:28 Jezus redt Petrus uit de zee van Galilea

Jesus rettet Petrus aus dem See von Galiläa

 

36

Mat. 17:1-3 De verheerlijking op de berg

Die Verklärung auf dem Berg

 

44

Luc. 15:20 De thuiskomst van de verloren zoon

 

Die Heimkehr des verlorenen Sohnes

57

Luc, 19:3-6 Jezus roept Zacheüs uit de boom

Jesus ruft Zachäus vom Baum herunter

 

61

Joh. 4:7 Jezus en de Samaritaanse vrouw

Jesus und die Samariterin am Brunnen

 

71

Math. 22:19 De strikvraag over de belastingspenning

Die Streitfrage nach der kaiserlichen Steuer

 

72

Marc. 12:41-44 Het penningske van de weduwe

Das Opfer der Witwe

 

78

Mat. 25:19 De talenten – de terugkomst van de heer

Die Talente – die Rückkehr des Herrn

 

83

Math. 25:35 Het laven van de dorstigen

Das Tränken der Durstigen

 

84

Math. 25:35 Het herbergen van de vreemdelingen

Das Beherbergen der Obdachlosen

 

87

Mat. 25:36 Het bezoeken van de gevangenen

Das Besuchen der Gefangenen

 

88

Mat. 26:6 Jezus door de zondares gezalfd

Jesus wird von der Sünderin gesalbt

 

89

Mat. 26:21 Het laatste avondmaal

Das letzte Abendmahl

 

94

Mat. 26:75 De derde verlochening van Petrus

Die dritte Verleugnung durch Petrus

 

102

Joh. 19:23 / Mat. 27:35 Soldaten dobbelen om de kleren van Jezus

Soldaten verlosen die Kleider Jesu

 

103

Joh. 19:38 De kruisafneming

Die Abnahme Jesu vom Kreuz

 

104

Joh. 19:40 De begrafenis – de grafdraging

Das Begräbnis – Die Grabtragung Jesu

 

105

Mat. 28:2-4 De opstanding

Die Auferstehung Jesu aus dem Grab

108

Luc. 24:30, 31 De maaltijd te Emmaüs

Die Mahlzeit zu Emmaus

 

112

Hand. 1:9 De hemelvaart

Die Himmelfahrt

 

113

Hand. 2:1-3 De uitstorting van de heilige geest

Die Ausgießung des Heiligen Geistes

 

121

Hand. 9:3 De bekerung van Saulus

Die Bekehrung des Saulus

123

Hand. 9:33 Petrus geneest Eneas

Petrus heilt Äneas

 

125

Hand. 10:3-6 Een engel verschijnt aan Cornelius

Ein Engel erscheint Cornelius

 

128

Hand. 12:6-8 Petrus door een engel bevrijd

Petrus von einem Engel befreit

 

129

Hand. 13:9 Paulus bestraft Elymas met blindheid

Paulus bestraft Elymas mit Blindheit

 

 

Links

ZAANSE SCHANS  

 

Amsterdamse bijbeltegels die naar de prentjes van Pieter Schut zijn geschilderd in het pand ‚Aan ‘t Glop‘ op de Zaanse Schans

Amsterdamer Bibelfliesen an einem offenen Kamin (smuiger) in der Wohnung ‚Aan ‘t Glop‘ auf der Zaanse Schans

 

 

Niederländische Fliesen des 18. Jahrhunderts im Restaurant ‘de hoop op de Swarte Walvis‘, Kalverringdijk 15 in Zaandam, Teil 2

www.geschichte-der-fliese.de/hoop2.html

 

Niederländische Fliesen des 18. Jahrhunderts im Restaurant ‚‘de hoop op de Swarte Walvis‘, Kalverringdijk 15 in Zaandam, Teil 1

www.geschichte-der-fliese.de/hoop1.html

 

Schiffstableaus in der Küche der Wohnung ‘de Walvis‘ des Kaumannshauses d’Mol, Kalverringdijk 19, auf der Zaanse Schans in Zaandam

www.geschichte-der-fliese.de/walvis.html

 

Smuiger mit Amsterdamer Bibelfliesen im Pfannkuchenrestaurant ‘De Kraai‘, Kraaienpad 1, 1509 AX Zaandam

www.geschichte-der-fliese.de/dekraai.html

 

Smuiger met Amsterdamse bijbeltegels in het Bakkerijmuseum ‘In de Gecroonde Duijvekater‘, Zaanse Schans, Zaandam, Zeilenmakerspad 4

www.geschichte-der-fliese.de/bakkerij.html

 

Kamin mit Amsterdamer Bibelfliesen im Bäckereimuseum ‘In de Gecroonde Duijvekater‘, Zaanse Schans, Zaandam, Zeilenmakerspad 4

www.geschichte-der-fliese.de/baeckerei.html

 

 

Heerlijck Slapen
http://www.zaanseschansbedenbreakfast.nl